Kategorie

Kontakt

Sony:
 042-640-60-34
   Damian RTV
tel 601-944-875

gg: 48763342
   Jarek RTV  
tel 502 716 469

gg: 
41767606
 

AGD
tel 500 316 811

   Pracujemy:

  Pn-Pt: 10:00-18:00
  Sobota:10:00-14:00

zamowienia@solpol.pl

  Nasze Google+

 Regulamin XZ + Głośnik

Regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej – „Okazje bez okazji”

 • 1 (Definicje)

Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery 
w środku lub na początku zdań, mają one następujące znaczenie:

Akcja Sprzedaży Premiowej (dalej Akcja) - czasowa oferta specjalna o nazwie „Okazje bez okazji” organizowana przez Organizatora na zlecenie Spółki, skierowana wyłącznie do Adresatów Akcji Sprzedaży Premiowej;

Organizator Akcji Sprzedaży Premiowej (dalej Organizator) - Agnieszka Wilczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Wilczewska GREENMARK, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybieg 21, 00-788 Warszawa, NIP 521-173-48-94, REGON 015218606; działająca na zlecenie Sony Mobile Communications AB z siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, 22188 Szwecja

Spółka - Sony Mobile Communications AB z siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, 22188 Szwecja;

Produkt objęty Akcją (dalej także jako Produkt)- telefon Sony Xperia™ XZ fabrycznie nowy, nabyty wyłącznie na rynku pierwotnym w okresie od dnia  10 lutego 2017 roku do dnia 19 marca 2017 roku do godziny 24.00 w określonych w Regulaminie Kanałach Sprzedaży. Produkty zakupione na rynku wtórnym, a w szczególności za pośrednictwem portali aukcyjnych, komisów, od osób prywatnych oraz przedsiębiorców, sklepów internetowych innych niż wymienione w niniejszym Regulaminie nie są objęte Akcją.

Konsumenci - osoby fizyczne, które dokonały zakupu w okresie od dnia  10 lutego 2017 roku do dnia 19 marca 2017 roku  Produktu objętego Akcją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie na rynku pierwotnym i w określonych w Regulaminie Kanałach Sprzedaży oraz wyłącznie do użytku własnego, do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności zawodowej lub gospodarczej;

Przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 02 lipca 2014 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 584), osoby prawne lub inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonały zakupu od dnia 10 lutego 2017 roku do dnia 19 marca 2017 roku Produktu objętego Akcją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie na rynku pierwotnym i w określonych w Regulaminie Kanałach Sprzedaży;

Adresaci Akcji Sprzedaży Premiowej „Okazje bez okazji” (dalej także jako Adresaci Akcji) – Konsumenci oraz Przedsiębiorcy którzy:

 1. są pełnoletnimi osobami fizycznymi (dotyczy Konsumentów);
 2. posiadają miejsce zamieszkania/miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. dokonali zakupu w okresie od dnia 10 lutego 2017 roku do dnia 19 marca 2017 roku do godziny 24.00 Produktu objętego Akcją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie na rynku pierwotnym, w określonych w Regulaminie Kanałach Sprzedaży;
 4. zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowali jego postanowienia.

Kanał Sprzedaży – określone miejsce sprzedaży Produktu Objętego Akcją z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej takie jak: dowolny punkt sprzedaży operatora sieci komórkowej, sieci handlowej, oraz sprzedaż na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) tj.: sklep internetowy lub sprzedaż telefoniczna przez konsultanta wymienionych miejsc sprzedaży oraz sklep internetowy (e-store) Sony Mobile (www.sonymobile.com/pl). Do Kanałów Sprzedaży określonych w zdaniu pierwszym Organizator zalicza wyłącznie wymienione poniżej  z zastrzeżeniem, że Kanały Sprzedaży samodzielnie decydują o sposobie sprzedaży, kanale dystrybucji,  ofercie w której sprzedawany jest Produkt Objęty Akcją, ilości Produktów  Objętych Akcją przeznaczonych do sprzedaży, kolorze oraz modelu Produktu, który jest objęty Akcją a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za limitowanie oferty przez Kanały Sprzedaży. Do Kanałów Sprzedaży Organizator zalicza :

Sony Centre

Sony Mobile- sklep internetowy (e-store)

Euro

Media Expert

Media Markt

Saturn

Red Coon

Neonet

XKom

Morele

4CV

Komputronik

Allegro strefa marek-  wyłącznie Oficjalny Sklep Sony Mobile prowadzony przez M-point

Astral

Orange

Play

T- Mobile

Plus

Nagroda –   Głośnik Sony SRS- XB3 w kolorze czarnym lub niebieskim. Szacunkowa rynkowa wartość Nagrody wynosi 599,00 złotych (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Czas trwania Akcji Sprzedaży Premiowej (dalej także jako Czas trwania Akcji) – czas w jakim Adresat Akcji dokona zakupu Produktu objętego Akcją- telefonu Sony Xperia™ XZ w okresie objętym Akcją Sprzedaży Premiowej , tj. od dnia 10 lutego 2017 roku do dnia 19 marca 2017 roku do godziny 24:00. Wskazany powyżej Czas trwania Akcji jest maksymalnym okresem trwania sprzedaży Produktu Objętego Akcją, przy czym  czas w jakim Adresat Akcji może dokonać zakupu Produktu objętego Akcją w poszczególnych Kanałach Sprzedaży zostanie podany bezpośrednio przez określony Kanał Sprzedaży.

Dowód zakupu- potwierdzenie dokonania zakupu na rynku pierwotnym Produktu Objętego Akcją wyłącznie w postaci paragonu fiskalnego lub Faktury z widoczną nazwą Produktu, datą dokonania zakupu oraz danymi sprzedawcy i nabywcy (w przypadku Faktury) tj. imię i nazwisko lub nazwa nabywcy, adres zamieszkania/siedziby nabywcy, numer NIP (w przypadku nabywcy będącego Przedsiębiorcą), nazwa sprzedawcy, siedziba sprzedawcy oraz numer NIP sprzedawcy.

Rejestracja - czas w jakim Adresat Akcji jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny, o którym mowa w niniejszym Regulaminie - to jest od dnia 10 lutego 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. do godziny 24.00

Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Reklamacja - mailowa informacja Adresata Akcji wyrażająca w szczególności zarzut dotyczący Akcji lub zasad jej przeprowadzenia

Regulamin – niniejszy regulamin Akcji Sprzedaży Premiowej– „Okazje bez okazji”.

 • 2 (Ogólne warunki skorzystania z Akcji)

 

 1. Adresaci Akcji „Okazje bez okazji” (dalej Adresaci Akcji) – Konsumenci oraz Przedsiębiorcy którzy:
 2. są pełnoletnimi osobami fizycznymi (dotyczy Konsumentów);
 3. posiadają miejsce zamieszkania/miejsce siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 4. dokonali zakupu w Czasie trwania Akcji, to jest od dnia 10.02.2017 roku do dnia 19.03.2017 roku do godziny 24:00 Produktu objętego Akcją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie na rynku pierwotnym, w określonych w Regulaminie Kanałach Sprzedaży;
 5. zgłosili swój udział w Akcji Sprzedaży Premiowej poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.sonymobile.com/okazja
 6. zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie: www.sonymobile.com/okazja, oraz w siedzibie Organizatora i zaakceptowali jego postanowienia.
 7. Warunkiem skorzystania z Akcji Sprzedaży Premiowej przez Adresatów Akcji jest spełnienie wszystkich przesłanek określonych w §2 ust.1 lit. a, b, c, d, e Regulaminu łącznie.
 8. Produkt, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. „c” nie może pochodzić z kradzieży lub innego przestępstwa określonego w przepisach, w szczególności ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz.U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 9. Akcja jest kierowana przez Organizatora do Konsumentów oraz Przedsiębiorców.

 

 • 3 (Szczegóły Akcji)
 1. W ramach Akcji Sprzedaży Premiowej Adresat Akcji po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem pkt. 16 niniejszego paragrafu, otrzyma Nagrodę. Za zakup jednego (1) Produktu przysługuje jedna (1) Nagroda. Fundatorem Nagrody jest Organizator na zlecenie Sony Mobile Communications AB z siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, 22188 Szwecja.
 2. Wzięcie udziału w Akcji jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Wzięcie udziału w Akcji jest możliwe dla uczestnika dysponującego dostępem do Internetu, oprogramowaniem służącym do przeglądania zasobów Internetu oraz aktywnym kontem poczty elektronicznej.
 4. W celu wydania Nagrody Adresatowi Akcji niezbędne jest dokonanie następujących czynności na które składają się :
 5. dokonanie zakupu w okresie od dnia 10 lutego 2017 roku do dnia 19 marca 2017 roku do godz. 24:00 Produktu Objętego Akcją na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie na rynku pierwotnym, w określonych w Regulaminie Kanałach Sprzedaży;
 6. poprawne wypełnienie przez Adresata Akcji formularza rejestracyjnego zamieszonego na stronie www.sonymobile.com/okazja od dnia 10 lutego 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku do godziny 24:00 tj. imię, nazwisko, nazwa firmy (nazwa Przedsiębiorcy)- wypełniają tylko Przedsiębiorcy, telefon kontaktowy, e-mail, (na podany w formularzu adres e-mail będzie wysyłana cała korespondencja związana z Akcją), numer IMEI Produktu, miasto, ulica, numer mieszkania, kod pocztowy, Kanał Sprzedaży, w którym został zakupiony Produkt;
 7. załączenie skanu lub zdjęcia Dowodu Zakupu Produktu Objętego Akcją tj. Sony Xperia™ XZ potwierdzającego zakup Produktu w okresie od 10 lutego 2017 roku do 19 marca 2016 roku ; rozmiar załączonego pliku ze skanem lub zdjęciem Dowodu Zakupu nie może przekroczyć 2 MB
 8. zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu;

 

 1. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora, Nagroda zostanie przesłana na adres Adresata akcji podany podczas Rejestracji w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku podania przez Adresata Akcji niekompletnego lub błędnego adresu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Nagrody.
 2. Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia dokona weryfikacji zgłoszenia. Organizator może wydłużyć czas na dokonanie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim do 30 dni roboczych, w przypadku dużej ilości zgłoszeń, w szczególności napływających w tym samym lub zbliżonym czasie. W przypadku dokonania przez Organizatora pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, Organizator przekaże Nagrodę Adresatowi Akcji w terminie do 30 dni od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt. 16 niniejszego paragrafu. Za dzień przekazania Nagrody należy uważać dzień nadania Nagrody przez Organizatora firmą kurierską lub inną na adres wskazany przez Adresata Akcji. Organizator nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostawie Nagrody powstałe z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności leżących po stronie firmy kurierskiej.
 3. W celu dokonania pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Organizator jest zobowiązany każdorazowo sprawdzić numer IMEI oraz Dowód Zakupu Produktu Objętego Akcją zakupionego w okresie obowiązywania Akcji tj. od dnia 10 lutego 2017 roku do dnia 19 marca 2017 roku. Produkt, o którym mowa w zdaniu poprzednim zawierający numer IMEI może zostać wykorzystany z ramach niniejszej Akcji Sprzedaży Premiowej tylko raz. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej zgłoszeń zawierających ten sam numer IMEI Produktu decyduje wcześniejsza data Rejestracji.
 4. Dokonanie Rejestracji po terminie określonym w ust. 4 lit. b powyżej, podanie nieprawdziwych danych, przesłanie nieczytelnego lub nieprawdziwego dowodu zakupu nie uprawnia do udziału w Akcji.
 5. Dane Nabywcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą widoczne na Dowodzie Zakupu, którym jest Faktura muszą być zgodne z danymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo żądania okazania oryginału Dowodu Zakupu oraz przesłania przez Adresata Akcji dodatkowych dokumentów potwierdzających zakup Produktu w szczególności takich jak skan lub zdjęcie Umowy z Operatorem oraz skan lub zdjęcie karty gwarancyjnej Produktu. Adresat Akcji ma 14 dni kalendarzowych na dosłanie żądanych dokumentów. Po upływie tego terminu zgłoszenie Adresata Akcji nie będzie weryfikowane, a Adresat Akcji nie będzie uprawniony do otrzymania Nagrody.
 7. Każdy Adresat Akcji będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą (osoba fizyczna lub prawna) może wysłać nie więcej niż trzy (3) zgłoszenia zakupu Produktu Objętego Akcją i otrzymać nie więcej niż trzy (3) Nagrody. W przypadku otrzymania więcej niż trzech (3) zgłoszeń wysłanych przez tego samego Adresata Akcji uwzględnione zostaną tylko zgłoszenia, które wpłynęły jako pierwsze.
 8. Formularz rejestracyjny zamieszony na stronie www.sonymobile.com/okazja umożliwia zgłoszenie jednego (1) Produktu Objętego Akcją. Adresat Akcji aby zgłosić zakup więcej niż jednego (1) Produktu powinien wypełnić odpowiednią ilość formularzy – maksymalnie trzy (3).
 9. Nagroda nie podlega wymianie na inną ani nie jest wypłacany jej ekwiwalent finansowy.
 10. Adresat Akcji nie ma wpływu na wybór koloru Nagrody a otrzymanie Nagrody w kolorze innym niż oczekiwany nie jest podstawą do złożenia reklamacji.
 11. Adresaci Akcji Sprzedaży Premiowej, którzy odstąpili od umowy zakupu nowego Produktu Objętego Akcją w trybie umowy zawieranej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) lub w jakimkolwiek innym trybie lub podstawie prawnej, w tym na podstawie umowy zawartej ze sprzedawcą, nie podlegają warunkom niniejszej Akcji Sprzedaży Premiowej. W przypadku odstąpienia przez Adresata Akcji od umowy w trybie określonym w zdaniu powyżej, Adresat Akcji zobowiązany jest do zwrotu Produktu Objętego Akcją wraz z otrzymaną Nagrodą.
 12. Ilość Nagród jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania Nagrody w przypadku wyczerpania ilości Nagród (wyczerpania ich zapasów), dlatego w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, o kolejności przyznawania Nagrody będzie decydował termin prawidłowego zgłoszenia, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. O wyczerpaniu ilości Nagród Organizator poinformuje na stronie www.sonymobile.com/okazja.
 13. Akcja trwa od dnia 10 lutego 2017 roku do dnia 19 marca 2017 roku do godz. 24:00 z zastrzeżeniem przysługującego Adresatowi Akcji czasu Rejestracji określonego w § 3 ust. 4 lit. „b” Regulaminu lub do wyczerpania ilości Nagród. Po upływie czasu Rejestracji Adresat Akcji traci uprawnienie do otrzymania Nagrody.
 14. Kanały Sprzedaży samodzielnie decydują o sposobie sprzedaży, kanale dystrybucji, ofercie w której sprzedawany jest Produkt Objęty Akcją, ilości Produktów Objętych Akcją przeznaczonych do sprzedaży, kolorze oraz modelu Produktu, który jest objęty Akcją a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za limitowanie oferty przez Kanały Sprzedaży.

 

 • 4 (Postępowanie reklamacyjne)

 

 1. Reklamacje należy składać na adres mailowy Organizatora: info@greenmark.pl, z tytułem maila „Promocja Sony Xperia”.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę zgłoszenia wpływu Reklamacji do Organizatora.
 3. Adresat Akcji zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie identycznej w stosunku do formy, w jakiej Adresat Akcji złożył Reklamację.
 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora, Reklamacja nie może być rozpatrzona w ww. terminie – Organizator powiadomi Adresata Akcji o tym fakcie przed upływem ww. terminu, wskazując przyczynę oraz przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji.
 • 5 (Dane osobowe)
 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Adresatów Akcji jest Spółka tj. Sony Mobile Communications AB z siedzibą w Lund, Nya Vattentornet, 22188 Szwecja. Przetwarzanie danych osobowych Adresatów Akcji odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Ustawą.
 2. Zgłaszając swój udział w Akcji tj. uzupełniając formularz rejestracyjny na stronie www.sonymobile.com/okazja Adresat Akcji akceptuje przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych objętych zgłoszeniem zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych w celach organizacji i/lub przebiegu Akcji.

 

 1. Dane osobowe Adresatów Akcji będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą do celów marketingowych i promocyjnych, o ile Adresat Akcji wyraził odpowiednią zgodę.

                                                                                                                                                        

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędne celem uczestnictwa w Akcji jak i złożenia ewentualnej Reklamacji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Dane osobowe o których mowa w § 5 Regulaminu zostaną udostępnione przez Administratora danych Organizatorowi w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 • 6 (Postanowienia końcowe)
 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.sonymobile.com/okazja oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Akcji Sprzedaży Premiowej. Przystępując do zakupu Produktu objętego Akcją oraz odbierając Nagrodę Adresat Akcji oświadcza, że zapoznał się treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 2. Niniejsza Akcja nie może być łączona z innymi promocjami i akcjami organizowanymi przez Organizatora lub Spółkę (Sony Mobile).
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu wykonania zobowiązań wynikających z Akcji będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta lub siedziby Organizatora, jeśli drugą stroną będzie Przedsiębiorca.
 4. Organizator nie odpowiada za ewentualne nieprawidłowości powstałe w skutek tzw. siły wyższej oraz z przyczyn od niego niezależnych.

 

 1. W przypadku Adresatów Akcji będących Przedsiębiorcami wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). W przypadku Adresatów Akcji będących Przedsiębiorcami, wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 2. Wszelkie informacje o Akcji Sprzedaży Premiowej- „Okazje bez okazji” dostępne w materiałach reklamowych mają charakter marketingowy i nie stanowią części Regulaminu ani oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
 3. W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Jakakolwiek zmiana Regulaminu nie spowoduje naruszenia praw nabytych Adresatów Akcji. O treści zmian dokonanych w Regulaminie Adresat Akcji zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Organizatora na stronie internetowej sonymobile.com/okazja wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej przez co najmniej 14 dni kalendarzowych. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu Adresat Akcji obowiązany jest powiadomić o tym Organizatora w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.