Kategorie

Kontakt

Sony:
 042-640-60-34
   Damian RTV
tel 601-944-875

gg: 48763342
   Jarek RTV  
tel 502 716 469

gg: 
41767606
 

AGD
tel 500 316 811

   Pracujemy:

  Pn-Pt: 10:00-18:00
  Sobota:10:00-14:00

zamowienia@solpol.pl

  Nasze Google+

 Razem będzie nam dobrze

Regulamin promocji

Candy „Razem Będzie Nam Dobrze”

 

§ 1

Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

1) Promocja – promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i lodówek oznaczonych znakiem towarowym Candy, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie,

 

2) Organizator – Candy Hoover Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000141545, kapitał zakładowy 500.000 PLN, NIP 526-10-49-284, REGON 011735173,

 

3) Produkt

 

a) pralka oznaczona znakiem towarowym Candy, model z systemem MPS (Mix Power System), o symbolu:

EVO1273DW2, EVO1274LW, EVO1473D, EVO1283DW, EVO1484LW, EVO1494LW, EVO41273DW, EVO41274LW, EVO441284LW

 

b) lodówka oznaczona znakiem towarowym Candy, model o symbolu

CFD2051E, CFD2060E, CFD2461E, CFD2466E, CRDS5142W, CRDS5142X, CFM2050/1E, CFM3261/1E, CFM3266/1E, CRCS5152W, CRCS5152X, CRCS5162W, CRCS5162X, CRCS5172W, CRCS5172X, CRCS5172/1 W, CRCS5172/1 X, CRCS5174/1 W, CRCS5174/1 X, CKCF6182S, CKCF6184IS, CKCN6182IS, CKCN6184IX, CKCS6186 ISV, CKCS6186 IXV, CKCN6202 IS

wprowadzone do obrotu przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 

4) Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kc, która zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

 

5) Punkt handlowy – znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzący sprzedaż detaliczną Produktów,

 

6) Strona internetowa – strona internetowa o adresie www.candy.pl utrzymywana przez Organizatora

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 25 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

2. Promocja ma na celu zapewnienie nabywcom możliwości zwrotu zakupionego Produktu w przypadku braku satysfakcji z jego użytkowania na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami Organizatora, a także członkowie rodzin tych pracowników. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych i zstępnych oraz rodzeństwo.

§ 3

Zasady Promocji

1. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zadowolony z użytkowania zakupionego Produktu, Organizator w okresie trwania Promocji zapewni Uczestnikowi na warunkach określonych niniejszym regulaminem możliwość zwrotu Produktu i otrzymania kwoty wydanej na jego zakup, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

 

2. Z uprawnienia określonego w ust. 1 powyżej może skorzystać Uczestnik, który w okresie od dnia 25 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. dokonał zakupu Produktu w Punkcie handlowym i zachował oryginał dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon) oraz spełni warunki, określone w niniejszym regulaminie. O terminie dokonania zakupu Produktu decyduje data widniejąca na dowodzie zakupu.

 

3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Promocji maksymalnie dwa razy i otrzymać zwrot kwoty za zakup nie więcej niż jednego Produktu wymienionego w pkt. 3a) i jednego Produktu wymienionego w pkt. 3b).

 

4. Celem uzyskania zwrotu kwoty wydanej na zakup Produktu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6, Uczestnik w terminie 30 dni od daty zakupu Produktu (decyduje data widniejąca na dowodzie zakupu), nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2014 r. powinien spełnić łącznie następujące warunki:

 

a) wypełnić formularz promocyjny znajdujący się na ulotkach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją albo na Stronie internetowej (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), podając następujące dane osobowe imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, numer rachunku bankowego Uczestnika oraz powód niezadowolenia z użytkowania Produktu,

 

b) przesłać kompletnie wypełniony formularz wraz z kopią dowodu zakupu (paragon lub faktura) pocztą na adres: Serwis Centralny Candy, ul. Świtezianki 16, 91- 496 Łódź z dopiskiem „Razem Będzie Nam Dobrze” albo elektronicznie na adres satysfakcja@candy.pl,

 

c) zwrócić Produkt (ze wszystkimi elementami wyposażenia i dokumentacją, a w szczególności z dokumentem gwarancyjnym) wraz z oryginałem paragonu lub faktury, na adres: Serwis Centralny Candy, ul. Świtezianki 16, 91- 496 Łódź. Koszt odesłania Produktu ponosi Uczestnik.

 

5. Produkt powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia Produktu. W szczególności Produkt nie może być uszkodzony lub nosić śladów użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody transportowe w przypadku przesłania Produktu przez Uczestnika pocztą lub przesyłką kurierską.

 

6. W terminie 30 dni od daty otrzymania Produktu pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika warunków określonych w niniejszym regulaminie, Organizator dokona zwrotu kwoty wydanej przez Uczestnika na zakup Produktu, w wysokości wynikającej z przesłanego przez Uczestnika dowodu zakupu Produktu, nie wyższej jednak niż:

 

1)      1499 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu EVO1273DW2

2)      1299 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu EVO1274LW

3)      1299 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu EVO1473D

4)      1599 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu EVO1283DW

5)      1699 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu EVO1484LW

6)      1799 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu EVO1494LW

7)      1499 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu EVO41273DW

8)      1599 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu EVO41274LW

9)      1699 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu EVO441284LW

10)  899 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CFD2051E

11)  749 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CFD2060E

12)  999 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CFD2461E

13)  1099 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CFD2466E

14)  999 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CRDS5142W

15)  1099 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CRDS5142X

16)  1099 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CFM2050/1E

17)  1249 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CFM3261/1E

18)  1349 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CFM3266/1E

19)  1099 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CRCS5152W

20)  1199 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CRCS5152X

21)  1149 zł (słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CRCS5162W

22)  1249 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CRCS5162X

23)  1199 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CRCS5172W

24)  1299 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CRCS5172X

25)  1399 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CRCS5172/1W

26)  1499 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CRCS5172/1X

27)  1499 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CRCS5174/1W

28)  1599 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CRCS5174/1 X

29)  2499 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CKCS6186ISV

30)  2599 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CKCS6186IXV

31)  2099 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CKCN6202 IS

32)  1699 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CKCF6182S

33) 2149 zł (słownie: dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CKCF6184IS

34) 1899 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CKCN6182IS

35) 2299 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto w przypadku modelu o symbolu CKCN6184IX

 

7. Zwrot, o którym mowa w ust. 6 powyżej, dokonany zostanie na numer rachunku bankowego Uczestnika, podany w formularzu promocyjnym.

 

8. Uprawnienia określone niniejszym regulaminem nie uchybiają uprawnieniom konsumentów wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub z postanowień gwarancji jakości.

 

§ 4

Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje Uczestników związane z Promocją mogą być składane przez Uczestników w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r. Reklamacja powinna być przesłana na adres: Serwis Centralny Candy, ul. Świtezianki 16, 91- 496 Łódź, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

 

2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 

§ 5

 

Dane osobowe

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator

 

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia Promocji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz przekazania im zwrotu pieniędzy za zakup Produktu.

 

3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w formularzu dostępnym na Stronie internetowej lub w ulotkach promocyjnych, rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją. Za odrębną zgodą Uczestnika wyrażoną w formularzu zgłoszenia Organizatorowi przysługiwać będzie prawo przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo do przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.

 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne w celu uczestniczenia w Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

5. Uczestnik jest obowiązany do informowania na piśmie wysłanym na adres: Serwis Centralny Candy, ul. Świtezianki 16, 91- 496 Łódź, o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. Niezależnie od innych postanowień niniejszego regulaminu, w przypadku nie dokonania aktualizacji danych osobowych przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany brakiem takiej aktualizacji, a w szczególności za niemożność przekazania im zwrotu pieniędzy za zakup Produktu.

 

§ 6

 

Postanowienia końcowe

 

1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej. Podstawowe informacje o Promocji i jej zasadach zawarte będą w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora w związku z Promocją oraz na Stronie internetowej.

2. W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy

Imię ______________________________

 

Nazwisko ______________________________

 

Adres zamieszkania ______________________________

 

Ulica ______________________________

 

Nr domu ______________________________

 

Nr mieszkania ______________________________

 

Kod ______________________________

 

Miejscowość ______________________________

 

Nr telefonu ______________________________

 

Data zakupu ______________________________

 

Symbol produktu ______________________________

 

Adres email ______________________________

 

Numer rachunku bankowego ______________________________

 

Powód niezadowolenia z użytkowania ______________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

 

[ ] Deklaruję uczestnictwo w promocji „Razem Będzie Nam Dobrze”

 

[ ] Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem promocji i akceptuję jego warunki

 

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 23 w celu wzięcia udziału w promocji „Razem Będzie Nam Dobrze”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

 

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Candy Hoover Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poleczki 23 w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Candy Hoover Polska Sp. z o.o. lub od podmiotów działających w imieniu i na rzecz Candy Hoover Polska Sp. z o.o.