Kategorie

Kontakt

Sony:
 042-640-60-34
   Damian RTV
tel 601-944-875

gg: 48763342
   Jarek RTV  
tel 502 716 469

gg: 
41767606
 

AGD
tel 500 316 811

   Pracujemy:

  Pn-Pt: 10:00-18:00
  Sobota:10:00-14:00

zamowienia@solpol.pl

  Nasze Google+

 REGULAMIN AKCJI KD65A1

 

REGULAMIN AKCJI KD65A1

 

Przy zakupie telewizora OLED o symbolu KD65A1 w regularnej cenie – możliwy jest zakup w  zestawie odtwarzacza BluRay 4K UPBX800 za 1 zł.”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

Przy zakupie telewizora OLED o symbolu KD65A1 w regularnej cenie – możliwy jest zakup w  zestawie odtwarzacza BluRay 4K UPBX800 za 1 zł.” (zwany dalej „Regulaminem”)

 

 jest ……………………………………………………………………………………………………………………..(zwany dalej „Organizatorem”) będąca właścicielem placówki handlowej Sony Centre na terenie Polski (zwanych dalej „Salonem Sony Centre”/scentre.pl)

 

 • 2

Termin i miejsce Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w salonach Sony Centre/scentre.pl.
 2. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 7 sierpnia 2017 r. od godziny 00:01 do dnia 10 września 2017 r. do godziny 23:59 (z możliwością wydłużenia do 1 października 2017 r. lub do wyczerpania zapasów - nie dotyczy modeli/sztuk ekspozycyjnych, które muszą być wyeksponowane by spełniać standardy ekspozycyjne w Salonie Sony Centre.

 

 • 3

Uczestnicy Akcji promocyjnej

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup, o którym mowa w §4 ust. 1 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").

 

 • 4

Zasady Akcji promocyjnej

 1. Akcją promocyjną objęty jest zakup w zestawie odtwarzacza BluRay 4K UPBX800 za 1 zł przy zakupie telewizora OLED o symbolu KD65A1 w regularnej cenie.
 2. Uczestnik może dokonać zakupu promocyjnego tylko jednej sztuki (1) zestawu promocyjnego wskazanego w 4 pkt 1 a co za tym idzie tylko jednego odtwarzacza BluRay 4K UPBX800 w cenie 1 zł. Uczestnik, który zakupi więcej niż jedną sztukę telewizora OLED (1) nie ma możliwości zakupu kolejnego odtwarzacza BluRay 4K UPBX800 wymienionego w 4 pkt 1 za 1 zł.
 3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech towarów objętych Akcją promocyjną.
 4. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości różnicy wartości produktu/akcesorium.
 5. Akcja promocyjna nie może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi lub rabatami.
 6. Zakup akcesorium za 1 zł dotyczy tylko i wyłącznie zakupu produktów wymienionych w 4 pkt 1

 

 • 5

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru z rabatem w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy.
 2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawnych.

 

 • 6

Reklamacje i wymiana towarów

 1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania Akcji promocyjnej w Salonie Sony Centre/scentre.pl, w którym Uczestnik dokonał zakupu towaru i powinny zawierać dane Uczestnika: imię, nazwisko, jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
 2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §6 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
 4. Uczestnikowi, który dokonał zakupu towaru z rabatem w Salonie Sony Centre/scentre.pl, przysługuje możliwość wymiany lub zwrotu, zgodnie z zasadami wymiany towaru dostępnymi w Salonie Sony Centre/scentre.pl.
 5. Uczestnik, który dokonał zakupu towaru przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w Salonie Sony Centre/scentre.pl, który dokonuje wymiany towaru na towar objęty Akcją promocyjną, nie jest uprawniony do promocyjnego zakupu akcesorium.
 6. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy przepisów prawnych.

 

 • 7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Organizator
 2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Akcji promocyjnej.
 3. Po zapisaniu do Klubu Sony Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie informacji handlowej na temat towarów i usług Salonów Sony Centre drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Akcji promocyjnej Przy zakupie telewizora OLED o symbolu KD65A1 w regularnej cenie – możliwy jest zakup w zestawie odtwarzacza BluRay 4K UPBX800 za 1 zł.” dostępny jest w Salonie Sony Centre/scentre.pl biorącym udział w Akcji promocyjnej.
 2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
 5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Sony Centre oraz Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży [dostępnych w salonach Sony Centre] oraz Regulamin sklepu pl oraz zasady zwrotów sklepu scentre.pl .
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 7 sierpnia 2017 r.